Dagsorden styremøte i friByte

Stad: RFB - Grupperom 1 Start : 17:00 Slutt : ca. 19:30

Val av ordstyrar og referent - 2 min

Godkjenning av dagsorden og innkalling - 2 min

Godkjenning av referat - 2 min

Orienteringssaker - 15 min

Medlemma orienterer om kva dei har gjort sidan sist

Økonomi

Vidar orienterer om friByte sin økonomi

Hylle/UPS - 15 min

Det har vorte diskutert om ein skal kjøpe ny UPS, eller heller nytte pengene på å kjøpe ei hylle til rackskåpet og nytte dei gamle UPS-ane. Svein har snakka med Studvest og klargjort nokre forslag til innkjøp.

Ris og Ros - 10 min

Ymse - 10 min