Dagsorden styremøte i friByte

Sted: HiB - Hx4 Start : 18:00 Slutt : ca. 19:30

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har gjort siden sist

Rekrutering

Hvordan går det med stillingsutlysningene, de gamle traverene vil pensjonere seg.

Backup

Fremtidsplaner

Nye SS

Svein snakker litt her.

Kunder

Vi bør oppklare en del ting ovenfor våre kunder. Kontaktmøte

Innkjøp

Økonomi

Vidar orienterer om friByte sin økonomi

Finansiering

Vi trenger peng, hvordan skaffe?

Prosjekter

Vi trengerfolk som semi-binder seg til konkrete prosjekter.

Ris og Ros

Ymse