Dagsorden styremøte i friByte

Sted: HIB Start : 18:00 Slutt : ca. 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Nytt medlem

Intervju med nye medlemer

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har gjort siden sist

Økonomi

Vidar orienterer om friByte sin Økonomi

Oppdatering av kontrakter

Ny avtale med srib.no inkludert prisjustering

Prisjustering av priser til ander kunder

Opplæring av nye

Hvem/når/hvordan

Opplæringsprogram til fremtidig nye

Endring av eiger i brreg

Ris og Ros

Ymse