Dagsorden styremøte i friByte

Sted : HIB Grupperom 2143 Start : 14:15 Slutt : 16:00

Val av ordstyrar og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om kva de har drevet på med siden sist.

Økonomi

Økonomiansvarleg orienterer om den økonomiske statusen.

Velferdstinget

Velferdstinget har hatt sitt årlige budsjettmøte og friByte fikk ikkje pengar. Me har søkt Kulturstyret om 40.000kr i prosjektmidlar til lagringstjenar.

Kolab

fribyte.uib.no er no over på kolab. Når me har testa det ut litt og funne problema er det kvarteret sin tur, det er dei som har masa mest.

Annonsering på kundane sine nettstader

BSTV har spurt oss på e-post om dei har lov å putte reklame på nettsida si. Dette er noko mange studentorganisasjonar gjer i dag i større eller mindre grad. Spørsmålet er kva reglar UiB og Uninett har i vår situasjon, og kva me skal gjere med det.

Utflukt

Neste møte blir utflukten 14. Desember. Ber om at dei som har saker til dagsorden kjem med det i god tid.

Statuttar

Ønske om å endre på statuttane. Diskutere forslaga til endringar. Viktig punkt å diskutere er kor mykje føringar for allmøtet som skal vere nedskreve i statuttane.

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting me kjem på undervegs...