Statutter

Vedtatt på Utfluktsmøte 10. Desember, 2016

Generelle bestemmelser

Formål

friByte skal tilby it-tjenester til andre studentorganisasjoner. friByte skal jobbe for å danne et miljø for studenter som ønsker å komme i kontakt med fri og åpen programmvare, drift og utvikling av IKT-løsninger. fribyte skal arbeide for å fremme bruk og utvikling av fri og åpen programvare.

Statuttenes myndighetsområde

friBytes statutter har myndighet over organisasjonen friBytes virksomhet, og over de som er funksjonærer eller har tillitsverv i friByte.

Utflukten

Høyeste organ

Utflukten er friBytes høyeste organ.

Utfluktens oppgaver

Utflukten velger styret.

Utflukten godkjenner semestermeldinger, regnskap og budsjett. Utflukten skal fremlegges alle saker av stor økonomisk eller praktisk betydning for friBytes virksomhet. Bare Utflukten kan vedta å oppta lån eller selge eiendeler. Større avtaler og bindinger på friBytes drift skal opp til Utflukten til godkjenning.

Utfluktens møter

Ordinær Utflukt avholdes en gang per semester. Ekstraordinær Utflukt skal avholdes når styret, eller minst 1/3 av friBytes aktive medlemmer, ønsker dette.

Innkalling og saksforbedredelser

Styret innkaller til ordinær Utflukt med minst 2 ukers varsel. Saker må meldes til styret minst 7 dager før Utflukten. Endelig dagsorden skal foreligge minst 2 dager før Utflukten avholdes. Reglene over gjelder også for ekstra ordinær Utflukt. Styret har det overordnede ansvaret for at Utflukten er tilstrekkelig godt forberedt.

Utfluktens forrentningsorden

Tale-, forslags- og stemmerett

Alle medlemmer har adgang til utflukten. Utflukten kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Alle friBytes medlemmer og guruer har tale og forslagsrett. Utflukten kan innvilge andre talerett. Alle medlemmer i friByte har stemmerett.

Medlemmene kan under behandling av en meldt sak komme med vedtaksforslag. Ordfører skal sørge for at det føres protokoll for Utflukten. I
protokollen skal Utfluktens beslutninger inntas med angivelse av utfallet av stemmegivingen. Utflukten velger 2 protokollunderskrivere. Protokollen skal være ferdigstilt av referent senest 2 uker etter Utflukten. Underskrivere må ha avgitt sine korrigeringer innen nye 3 uker. Referenten skal så fremlegge det endelige dokumentet senest en uke etter korrekturfrist.

Ordstyrer

Utflukten velger ordstyrer. Hvem som helst som møter opp på utflukten, og har møte-, tale- og forslagsrett, kan være ordstyrer. Ordstyrer skal sørge for at dagsorden blir gjennomført innenfor oppsatt møtetid. Om to eller flere ønsker å være ordstyrer, kan det bes om avstemming. Ved delt stemme, kan leder utnytte dobbeltstemmen sin. Om ingen ønsker å være ordstyrer, blir leder ordstyrer. Om leder ikke er tilstede i denne situasjonen, blir nestleder ordstyrer.

Dagsorden

Utflukten skal behandle følgende dagsorden:

 1. Valg av ordstyrer og protokollfører
 2. Valg av protokollunderskrivere
 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
 4. Godkjennelse av protokoll fra forrige utflukt
 5. Orienteringssaker
  1. Rapport om organisasjonens virksomhet
  2. Regnskap fra forrige semester
 6. Vedtakssaker
  1. Handlingsplan for friByte
  2. Budsjett for friByte
  3. Statuttendringar
  4. Andre forhåndsmeldte saker
 7. Valg
 8. Utnevnelse av guruer

Ekstraordinær Utflukt kan behandle alle slike saker unntatt statuttendringer.

Statuttendringer

Utflukten kan med minst 2/3 flertall endre statuttene. Avholdene stemmer skal telles med. Statuttene kan ikke endres på ekstraordinær Utflukt.

Vedtaksdyktighet

Utflukten er vedtaksdyktig med minst 2/3 eller minst 25 av friBytes aktive medlemmer er til stede.

Valg

Generelle bestemmelser

Alle valg er personvalg. Ethvert medlem kan kreve at valg foregår skriftlig. Dersom antall kandidater er likt med eller færre enn antall verv, må hver kandidat ha minst 1/3 av stemmene for å bli valgt.

Inntredelse i verv

Leder, nestleder og økonomiansvarlig velges av Utflukten. Nye innehavere av overnevte verv tiltrer henholdsvis 1. juni og 1. desember, ved sent avholdt utflukt tiltrer styremedlemmer i overfornevnte verv umiddelbart etter utflukt. Dersom et medlem trekker seg fra vervet før dennes valgperiode går ut, må styret kalle inn til ekstraordinær utflukt for å utpeke en ny person til å sitte ut valgperioden til den som slutter.

Mistillitsforslag

Utflukten kan vedta mistillit mot alle som innehar overnevnte verv med simpelt flertall. Ved mistillit velges nye personer til å sitte ut valgperioden til de som fratrer.

Saksbehandling og saksforberedelse for mistillitsforslag følger de vanlige regler for (ordinær eller ekstraordinær) utflukt. Mistillitsforslag kan ikkereises som benkeforslag.

Styret

Medlemmer av styret

Styret i fribyte består av leder, nestleder, økonomiansvarlig, presseansvarlig og sosialansvarlig.

Leder

Leder velges av Utflukten for 1 semester. Leder har ansvar for at oppgaver blir delt ut til medlemmene. Leder står ansvarlig for den daglige drift. Allmøtet skal holdes oppdatert, og all relevant informasjon skal være tilgjengelig online.

Leder skal holde oversikten over driften av friByte til enhver tid.

Økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig velges av Utflukten for 1 semester. Økonomiansvarlig skal holde oversikt over økonomien i friByte.

Nestleder

Nestleder velges av Utflukten for 1 semester. Nestleder fungerer som leder ved leders fravær.

Presseansvarlig

Presseansvarlig velges av utflukten for 1 semester. Presseansvarlig skal sørge for at friByte har en aktiv offentlig profil på relevante kommunikasjonsflater.

Sosialansvarlig

Sosialansvarlig velges av utflukten for 1 semester. Sosialansvarlig skal sørge for at det arrangeres regelmessige interne sosiale arrangementer både for aktive medlemmer og guruer.

Allmøtet

Innkalling

Ethvert medlem kan arrangere allmøter. Innkalling til allmøte må leveres til alle medlemmer minst en dag før møtet. Styret har ansvar for å holde allmøter regelmessig.

Ansvaret til allmøtet

Alle saker av betydning for friBytes drift eller økonomi må legges frem for allmøtet og vedtas av allmøtet. Allmøtet kan vedta å delegere enkelte fullmakter til styret eller andre medlemmer.

Voteringsregler

Allmøtet er vedtaksdyktig når minst 1/2 av friBytes aktive medlemmer er tilstede. Alle medlemmer og guruer har møterett og talerett. Alle medlemmer har stemmerett. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. Hvis leder ikke er tilstede så faller dobbelstemmen til nestleder.

Avstraffelse

Allmøte har retten til å avstraffe medlemmer. Følgende avstraffelser er mulige:

Den avstraffede kan kreve å få saken sin tatt opp igjen tidligst en måned senere.

Assimilering

Innkalling

Ethvert medlem kan arrangere en assimilering, men det er styret sitt ansvar å sende ut innkallingen til alle aktive medlemmer. Innkalling til en assimilering må sendes ut minst en uke (7 dager) før assimileringsdatoen. Om det er planlagt en dugnad før assimileringsdatoen, hvor vi er vedtaksdyktige, kan innkallingen være til dugnadsdatoen.

Assimileringens dagsorden

Assimileringen sin dagsorden skal inneholde følgende:

 1. Valg av Borg 1 (ordstyrer) og Borg 2 (referent)
 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
 3. Intervju(er)
 4. Innlemmelse av nye medlemmer
 5. Assimileringsrapport

Det nye medlemmets fulle navn, telefonnummer og ekstern epost-adresse skal skrives ned i referatet.

Konsensus

En assimilering er vedtaksdyktig, konsensus er nådd, når minst 1/2 av friBytes aktive medlemmer er tilstede, inkludert enten leder eller nestleder. Alle medlemmer og guruer har møterett og talerett. Alle aktive medlemmer har stemmerett. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. Hvis leder ikke er tilstede, faller dobbelstemmen til nestleder.

Medlemmer

Medlemmer

Studenter i Bergen kan bli medlem av friByte. Nye medlemmer må bli godkjent av assimileringen.

Aktive og inaktive medlemmer

Alle medlemmer er aktive fram til de sier at de er inaktive. Inaktive medlemmer kan når som helst bli aktive medlemmer ved å si fra. Inaktive medlemmer må ikke møte opp for at allmøtet eller utflukten skal bli vedtaksdyktig, men hvis de møter opp har de full stemmerett.

Medlemsliste

Styret har ansvaret for å vedlikeholde ei liste over nåværende medlemmer og guruer. Desse listene skal vere tilgjenglig for allmenheten.

Guruer

Et medlem kan etter minimum 2 semesters medlemskap utropes til guru. Guruer skal være medlemmer som både har vært meget aktive og meget dyktige.\ Guruene har alle sosiale goder, selv etter at de har sluttet. Stifterne er automatisk guruer. Guruer utropes med en høytidelig sermoni av utflukten.

Avslutting av medlemskap

Eit medlem kan når som helst avslutte sitt medlemskap i friByte. Avslutting av medlemskap skjer ved å gi melding til styret. \ Dersom eit medlem ikkje har møtt på allmøter i eit semester kan allmøtet avslutte medlemskapet. Styret har plikt å gi medlemmer varsel om manglande aktivitet minst to uker før medlemskapet blir avsluttet.

Annet

Oppløsing av friByte

friBytes organisasjon kan omdannes eller oppløses dersom to etterfølgende ordinære Utflukter vedtar likelydende forslag om dette med minst 3/4 flertall.

Utflukten må samtidig, med samme flertall, ta stilling til anvendelse av organisasjonens midler. Midlene skal brukes til å fremme de formål som organisasjonen var grunnlagt for. Oppnås ikke et slikt flertall, eller vedtas det en anvendelse i strid med formålet overføres midlene til Velferdstinget ved Studentsamskipnaden i Bergen som da kan anvende midlene i tråd med nevnte formål.